FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ EBRD KREDITNE LINIJE

 

 • Predmet finansiranja može biti oprema i komercijalna vozila.
 • Korisnik može biti: MSP, Preduzetnici
 • Kompanija ne sme imati više od 249 zaposlenih
 • Kompanija mora biti registrovana i mora se nalaziti u Srbiji (to znači da ima stalno mesto za obavljanje posla u Srbiji preko koga se poslovanje delimično ili u potpunosti obavlja)
 • Godišnji prihod ne sme biti veći od 50.000.000,00 EUR
 • Ukupna aktiva ne sme biti veća od 50.000.000,00 EUR

           

 • Kompanija mora imati većinsko vlasništvo i kontrolu privatnog sektora
 • Korisnici lizinga (MSP) moraju biti nezavisni:

 

 

 1. ukoliko je 25% ili više kapitala u vlasništvu ili je kontrolisano od strane drugog entiteta koje ne ispunjava gore navedene kriterijume za utvrđivanje MSP, ne može biti podobno za finansiranje iz ove kreditne linije.
 2. Nije nezavisno svako MSP koje je:
 3. deo grupe entiteta koja su pod zajedničkom kontrolom
 4. deo grupe entiteta koji su u sličnom poslovnom sektoru
 5. deo grupe entiteta koji ne ispunjavaju gore navedene uslove na agregatnoj osnovi /na konsolidovanom nivou ( broj zaposlenih, ukupna aktiva i visina poslovnih prihoda) nisu podobni za finansiranje iz ove kreditne linije.Ukoliko na konsolidovanoj osnovi grupa entiteta ispunjava navedene kriterijume (broj zaposlenih, ukupna aktiva i visina poslovnih prihoda) maksimalan iznos finansiranja grupi može biti do 1,5 miliona EUR.

 

*U slučaju da se nezavisnost MSP ne može utvrditi, ILB može prihvatiti Izjavu od ovakvog MSP korisnika lizinga u kojoj MSP izjavljuje da je preduzeće u skladu sa gore definisanim standardima za određivanje MSP.

 

 • Jednom korisniku može biti odobreno maksimalno 1,5 miliona EUR
 • Učešće: minimalno 4% od neto vrednosti predmeta lizinga (20% od bruto vrednosti predmeta lizinga)
 • Ugovori mogu biti odobreni na period od 1 meseca do 5 godina
 • Sredstva iz kreditne linije se ne mogu koristiti za refinansiranje postojećih lizing ugovora ili kredita, osim za one MSP sa kojima je ugovor potpisan na dan 19.08.2013. ili posle tog datuma (datum potpisivanja Mandate Letter) i ukoliko postoji ostatak duga konkretnog MSP prema ILB na dan kada je iznos za refinansiranje alociran u MSP portfolio
 • Korisnici ne smeju biti: finansijske institucije i osiguravajuća društva

 

 • IZ EBRD linije se ne sme finansirati:
 1. a) putnička vozila
 2. b) proizvodnja/promet oružja i vojne opreme
 3. v) proizvodnja/prodaja duvana
 4. g) proizvodnja/prodaja žestokih pića
 5. d) kazina i kockarnice

đ) aktivnosti navedene na EBRD-ovoj Environmental Exclusion listi

 1. e) neće se finansirati bez prethodne pismene saglasnosti EBRD-a bilo koja aktivnost koja se nalazi na listi ekoloških i socijalno osetljivih aktivnosti

ž) Spekulativni poslovi u vezi sa kupovinom nekretnina koje nisu za upotrebu i neće se koristiti za poslovne aktivnosti korisnika

 1. z) spekulacije u valuti
 2. i) ulaganja u HOV bilo koje vrste

 

 • Ukoliko klijent aplicira za finansiranje u EUR, ILB mora da informiše pismenim putem korisnika lizinga o riziku zaduživanja u stranoj valuti. Takođe, ILB će uzeti u obzir da li su prihodi klijenta u stranoj valuti i izvršiće analizu osetljivosti kako bi ustanovio da li postoji FX rizik.

 

*Racio pokrića kamata: granica ovog racia je 100%. Dakle, ukoliko je ovaj racio 100% ili više – klijent nije izloženon FX riziku, a ako je ovaj racio ispod 100% – klijent je izložen FX riziku.