10/03/2017

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju pokretnih stvari

„INTESA LEASING“ д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића 7б

ОГЛАШАВА

Позив за прикупљање понуда за продају покретних ствари

Имовинска целина бр.

Предмет продаје

Почетна нето цена(ЕУР.) по средњем курсу Народне банке Србије

Депозит (дин.)

1

Половни утоваривач точкаш Volvo L120E 4x4, број шасије: L120 EV 18267, број мотора: 00972595, година производње 2004. година

21.630,00

10,000,00

2

Полован багер марке Volvo тип EC290BLC гусеничар (ровокопач) серијски број: EC290V12462, година производње: 2005

6.300,00

10.000,00

3

Половни утоваривач VOLVO L120E, серијски број: L120EV18560, година производње: 2004

14.175,00

10.000,00

4

Полован багер марке Volvo тип EC290BLC гусеничар (ровокопач), серијски број: EC290V12461, година производње: 2005

8.610,00

10.000,00

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:

1.доставе писмене понуде,са назнаком целине1, 2, 3 или 4 на адресу Интеса Леасинг доо Београд, Милентија Поповића 7б, са назнаком: за учешће у поступку продаје покретних ствариприкупљањем писмених понуда имовинска целина__- „не отварај“(навести број имовинске целине из огласа), заказане за дан 27.03.2017. године.Писмене понуде могу пристићи најкасније до дана 27.03.2017. до 10 часова.

2. уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа)на текући рачун Интеса Леасинг доо Београд бр:160-585-67код „BancaIntesaа.д. Београд, најкасније до 23.03.2017. године, са позивом на број за имовинску целину под редним бројем 1: 05348/13,

са позивом на број за имовинску целину под редним бројем 2: 05349/13,

са позивом на број за имовинксу целину под редним бројем 3: 05350/13,

са позивом на број за имовинску целину под редним бројем 4: 05351/13.

3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације, који се може преузети на сајту продавца www.intesaleasing.rs односно захтевом за достављање изјаве на е-мејл:aleksandar.minovic@intesaleasing.rs

У обзир ће се узети само пријаве које пристигну на назначену адресу у назначено време са извршеном уплатом депозита.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати на плацу Техно рента доо Београд,Угриновачка бб, Добановци, сваким радним даном од 9.00 до 16.00 часова, (уз претходну најаву на телефон 011 780 8661). Слике предмета лизинга се могу погледати на сајту продавца www.intesaleasing.rs. Линкови са фотографијом за сваки предмет посебно је у наставку:

http://www.intesaleasing.rs/code/navigate.aspx?Id=151&lrId=104

http://www.intesaleasing.rs/code/navigate.aspx?Id=151&lrId=105

http://www.intesaleasing.rs/code/navigate.aspx?Id=151&lrId=106

http://www.intesaleasing.rs/code/navigate.aspx?Id=151&lrId=107

Након уплате депозита а најкасније до 23.03.2017. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати следећу документацију: понуду за учешће у поступку продаје покретних ствари, доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (за правна лица).

 

Отварање писмених понуда у присуству трочлане комисије састављене од представника Интеса Леасинг доо Београд, одржаће се дана 27.03.2017. године, у 12.00 часова у просторијама привредног друштва „Intesa Leasing“ д.o.oна адреси:Нови Београд, ул. Милентија Поповића 7б,III спрат,сала за састанке 302.

 

Интеса Леасинг доо Београд задржава право да приликом разматрања понуда ради доношења одлуке не изабере понуду ниједног понуђача.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана доношења одлуке о најповољнијем понуђачу, под условом да је депозит уплаћен на рачун продавца. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.Ако проглашени купац не потпише записник, не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у складу са уговором, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

За додатне информације молимо да се обратите на телефоне: 064/877-55-05, 011 20 25 429, или путем е-маила: aleksandar.minovic@intesaleasing.rs.

Vesti

Arhiva vesti...