22/12/2020

Obaveštenje o odobrenju olakšica u otplati obaveza

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, (Službeni glasnik RS broj 150 od 14.12.2020. godine), obaveštavamo sve Primaoce lizinga koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema davaocu lizinga, odnosno ukoliko imate poteškoće u izmirivanju svojih ugovornih obaveza, možete podneti zahtev davaocu lizinga za odobravanje olakšica u skladu sa ovom odlukom.

USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA:

Ukoliko ste primalac lizinga lizinga (fizičko lice, poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvu), imate pravo na podnošenje zahteva za odobravanje olakšice u otplati obaveza ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

- primalac lizinga nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema davaocu lizinga, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;*

- primalac lizinga na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije kasnio u izmirivanju obaveza prema davaocu lizinga duže od 90 dana po osnovu ugovora o lizingu.

*Smatra se da primalac lizinga koji je fizičko lice nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema davaocu lizinga, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- primalac lizinga je na dan stupanja na snagu ove odluke u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze prema davaocu lizinga proistekle po osnovu ugovora o lizingu;

- primalac lizinga na dan podnošenja zahteva ima status nezaposlenog lica;

- primalac lizinga je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa;

- primalac lizinga je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod koji ne prelazi 120.000 dinara i koji je manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, a iznos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza primaoca lizinga, prelazi 40% prosečnog neto mesečnog prihoda primaoca lizinga u poslednja tri meseca;

- davalac lizinga je na osnovu obrazloženog zahteva primaoca lizinga, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenio da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja primaoca lizinga i time na mogućnost tog primaoca lizinga da uredno izmiruje svoje obaveze prema davaocu lizinga.

Smatra se da primalac lizinga koji je poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema davaocu lizinga odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- primalac lizinga je na dan stupanja na snagu ove odluke u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze proistekle po osnovu ugovora o lizingu;

- primalac lizinga u periodu do dana podnošenja zahteva iz tačke 4. ove odluke, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;

- došlo je do prekida poslovanja primaoca lizinga u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19;

- davalac lizinga je na osnovu obrazloženog zahteva primaoca lizinga, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenio da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja primaoca lizinga i time na mogućnost tog primaoca lizinga da uredno izmiruje svoje obaveze prema davaocu lizinga.

TIP OLAKŠICA

Olakšicom se smatra reprogram obaveza primaoca lizinga. Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem ove olakščice ne mogu biti nepovoljniji za primaoca lizinga, u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove

Olakšica, odnosno reprogram iz ove tačke može biti ugovoren tako da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje u toku trajanja tog perioda ili nakon prestanka tog perioda, u zavisnosti od toga za koji se model olakšice primalac lizinga opredeli u zahtevu iz tačke 4. ove odluke.

Ako je ugovoreno da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje nakon prestanka tog perioda, u skladu sa stavom 5. ove tačke, kamata može da se pripiše dugu, a raspoređuje se ravnomerno na rok otplate iz stava 3. ove tačke, pri čemu je davalac lizinga dužan da s tim upozna primaoca lizinga pre zaključenja ugovora, odnosno početka primene grejs perioda.

Na obaveze primaoca lizinga po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) u smislu propisa o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, olakšica se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate lizing naknade i ne pripisuje se ostatku duga.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Preuzmite obrazac Zahteva

 Zahtev možete podneti na sledeći način:

 Elektronskim putem na mail adresu: ilb.moratorijum@intesaleasing.rs

  1. Putem redovne pošte na adresu: Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, sa NAZNAKOM ZA MORATORIJUM 3
  2. Ovaj put ne mora telefonom, te je svakako bolje da imamo pisani tragU Poslovnim prostorijama davaoca lizinga na adresi Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd.
  3. ROK za podnošenje zahteva je 30.04.2021.

Radi lakšeg razumevanja u nastavku možete pogledati reprezentativni primer za lizing ugovor na koji je primenjena  Odluka Narodne banke Srbije

S poštovanjem,

Vaš Intesa Leasing doo Beograd tim.

Reprezentativni primer

Vesti

Arhiva vesti...