28/09/2020

Obaveštenje o kraju moratorijuma

Dana 30.09.2020. godine prestaje moratorijum u otplati rata lizing naknade.

Za korisnike lizinga koji su prihvatili moratorijum (zastoj u otplati obaveza) nastavak u otplati obaveza po ugovorima o finansijskom lizingu primenjuje se počev od  01.10.2020., u zavisnosti od datuma dospeća obaveze iz inicijalnog plana otplate;

Primer:

  • ako je korisnik lizinga prema planu otplate imao dospeće obaveza 05. avgusta, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 05. oktobra 2020;  
  • ako je korisnik lizinga prema planu otplate imao dospeće obaveza 20. avgusta, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 20. oktobra 2020;

Ukoliko postoje dospele neplaćene obaveze pre početka primene trajanja moratorijuma, iste će ponovo u celosti biti smatrane dospelim na dan 01. oktobar 2020. Iz tog razloga potrebno je ove obaveze izmiriti kako ne bi bila računata docnja i zatezna kamata nakon isteka moratorijuma.

POČETAK PRIMENE I PERIOD TRAJANJA MORATORIJUMA :

Moratorijum se primenjuje na Vaše obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Ako niste izmirili obaveze koje su Vam dospele u julu 2020. godine, zastoj u otplati (moratorijum) se primenjuje i na Vaše neizmirene obaveze, koje su dospele u julu 2020. godine. Vaše obaveze, na preostali period otplate lizing ugovora se produžava za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su moratorijumom obuhvaćene i obaveze dospele u julu.

OBRAČUN KAMATE ZA VREME TRAJANJA MORATORIJUMA:

Davalac lizinga obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovnu ugovorenu kamatu, ćemo obračunti na  nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja  moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate, u skladu sa planom otplate, koji je važio pre stupanja na snagu ove Odluke NBS o moratorijumu.

Izuzetno, ako je dužnik privredno društvo, davalac lizinga može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja  moratorijuma.

Po prestanku moratorijuma, obračunata redovna kamata ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja  moratorijuma.

Od 01. oktobra 2020. nastavlja se obračun zateznih kamata na dospele obaveze.

OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU KAMATE OBRAČUNATE ZA VREME MORATORIJUMA

Primenom moratorijuma produžava se period finansiranja (otplate lizinga), čime dolazi do povećanja ukupne buduće kamata koju ćete izmiriti do isteka ugovora, zbog čega se obračunava  PDV na iznos razlike ukupne buduće kamate pre i posle moratorijuma. Prema Zakonu o PDV-u kamata kod lizing ugovora je oporeziva. Za nastalu promenu Korisniku lizinga će biti dostavljeno zaduženje.

NAČIN OTPLATE OBAVEZA PO PRESTANKU MORATORIJUMA, UKLJUČUJUĆI I OBAVEZE PO OSNOVU  POREZA  NA KAMATU  OBRAČUNAT ZA VREME TRAJANJA MORATORIJUMA

Davalac lizinga će sačiniti novi plan otplate produžen za period trajanja moratorijuma i isti će Vam dostaviti  putem elektronske pošte (e-maila). Ukoliko Vam više odgovara da novi plan otplate dostavimo redovnom poštom bez dodatnih troškova za Vas, molimo da nas o tome obavestite.

Dužnik može u roku od 7 dana od dana dostavljanja novog plana otplate, od davaoca lizinga zahtevati da umesto načina otplate po poslatom planu otplate, po prestanku  moratorijuma:

  1. Izmiri sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma-glavnicu i redovnu kamatu);
  2. Izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma uz produženje roka otplate lizinga  za period trajanja moratorijuma.

Obaveštenja u vezi sa planom otplate možete dostaviti na sledeći način:

  1. Elektronskim putem na mail adresu: moratorijum@intesaleasing.rs
  2. Putem redovne pošte na adresu: Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, sa NAZNAKOM ZA MORATORIJUM 2
  3. Putem telefona na broj: 011 2025 421 i 011 2025 401
  4. U Poslovnim prostorijama davaoca lizinga na adresi Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd.

S poštovanjem,

Vaš Intesa Leasing doo Beograd tim.

Vesti

Arhiva vesti...