31/07/2020

PONUDA ZA ZASTOJ U ISPLATI OBAVEZA

Poštovani,

 U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS broj 103 od 27.7.2020. godine), davalac lizinga je dužan da primaocima finansijskog lizinga ponudi zastoj u otplati obaveza (MORATORIJUM) po osnovu ugovora o finansijskom lizingu zaključenim pre stupanja na snagu Odluke Narodne banke Srbije.

Ovo obaveštenje, možete smatrati ponudom o primeni moratorijuma na Vaše obaveze, proistekle po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, koji imate  zaključen sa  Intesa Leasing doo.

 1. POČETAK PRIMENE I PERIOD TRAJANJA MORATORIJUMA :

Moratorijum se primenjuje na Vaše obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Ako niste izmirili obaveze koje su Vam dospele u julu 2020. godine, zastoj u otplati (moratorijum) se primenjuje i na Vaše neizmirene obaveze, koje su dospele u julu 2020. godine. Vaše obaveze, na preostali period otplate lizing ugovora se produžava za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su moratorijumom obuhvaćene i obaveze dospele u julu.

 1. OBRAČUN KAMATE ZA VREME TRAJANJA MORATORIJUMA:

Davalac lizinga obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovnu ugovorenu kamatu, ćemo obračunti na  nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja  moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate, u skladu sa planom otplate, koji je važio pre stupanja na snagu ove Odluke NBS o moratorijumu.

Izuzetno, ako je dužnik privredno društvo, davalac lizinga može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja  moratorijuma.

Po prestanku moratorijuma, obračunata redovna kamata ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja  moratorijuma.

Tokom trajanja  moratorijuma davalac lizinga ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje, koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, ali se zatezna kamata obračunava na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma. Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se rasporeduje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavni duga.

 1. OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU KAMATE OBRAČUNATE ZA VREME MORATORIJUMA

 Primenom moratorijuma produžava se period finansiranja (otplate lizinga), čime dolazi do povećanja ukupne buduće kamata koje ćete izmiriti do isteka ugovora, zbog čega se obračunava  PDV na iznos razlike ukupne buduće kamate pre i posle moratorijuma. Prema Zakonu o PDV-u kamata kod lizing ugovora je oporeziva. Za nastalu promenu Korisniku lizinga će biti dostavljeno zaduženje.

 1. NAČIN OTPLATE OBAVEZA PO PRESTANKU MORATORIJUMA, UKLJUČUJUĆI I OBAVEZE PO OSNOVU POREZA  NA KAMATU  OBRAČUNAT ZA VREME TRAJANJA MORATORIJUMA

Davalac lizinga je dužan da sačini novi plan otplate produžen za period trajanja moratorijuma. Ukoliko budete koristili moratorijum, dostavićemo Vam  tokom meseca septembra, novi plan otplate putem elektronske pošte (e-maila). Ukoliko Vam više odgovara da Vam novi plan otplate dostavimo redovnom poštom bez dodatnih troškova za Vas, molimo da nas o tome obavestite.

Dužnik može u roku od 7 dana od dana dostavljanja novog plana otplate, od davaoca lizinga zahtevati da umesto načina otplate po poslatom planu otplate, po prestanku  moratorijuma:

 1. Izmiri sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma-glavnicu i redovnu kamatu);
 2. Izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma uz produženje roka otplate lizinga za period trajanja moratorijuma.

Ovo obaveštenje davaoca lizinga je objavljeno  na sajtu davaoca lizinga dana 31.07.2020. Ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja  obaveštenja o ponudi, ovu ponudu  NE ODBIJETE, smatraće se da ste PONUDU PRIHVATILI.

Ukoliko želite da se na Vaše obaveze po lizingu NE PRIMENI ZASTOJ u otplati (moratorijum), odnosno želite da nastavite otplatu lizing rata u skladu sa postojećim planovima otplate, neophodno je da u roku od 10 dana, a najkasnije do 10.08.2020. podnesete Zahtev. Najefikasniji i najsigurniji način za odbijanje ponude o moratorijumu je:

 • Unosom Vaših podataka u kontakt formu koja se nalazi na linku

Ukoliko iz nekog razloga postoji nemogućnost odbijanja ponude na gore navedeni način to možete učiniti i:

 1. Elektronskim putem na mail adresu: ilb.moratorijum@intesaleasing.rs
 2. Putem redovne pošte na adresu: Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, sa NAZNAKOM ZA MORATORIJUM 2
 3. Putem telefona na broj: 011 2025 421 i 011 2025 401
 4. U Poslovnim prostorijama davaoca lizinga na adresi Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd.

Radi lakšeg razumevanja na linku možete pogledati reprezentativni primer za lizing ugovor na koji je primenjena  Odluka Narodne banke Srbije.

S poštovanjem,

Vaš Intesa Leasing doo Beograd tim.

Vesti

Arhiva vesti...